Integritetspolicy

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och medlem anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Inledning

Denna informationstext förklarar hur Silver Life AB (”Silver Life”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är medlem i Silver Life eller på annat sätt kommunicerar med oss. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer eller IP-adress.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I samband med att du anmäler dig till Silver Lifes medlemskö lämnar du namn, kontaktuppgifter och personnummer till oss. Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna erbjuda förtur till Silver Lifes enheter och för att kunna skicka dig information om Silver Life samt nyhetsbrev och erbjudanden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med vår verksamhet, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Silver Life säljer eller delar inte dina uppgifter till en tredje part utan ditt samtycke.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att våra medarbetare endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete

Kakor/cookies

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte. I vår cookiepolicy hittar du mer detaljerad information om denna behandling, bl.a. vilka kategorier av cookies som används för att uppfylla några av de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter behöver du kontakta oss.

Tillgång till dina personuppgifter: du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

Begära rättelse: du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade

Begära att raderas: du har rätt att få dina personuppgifter borttagna

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring: du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Rätt till dataportabilitet: du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Silver Life AB (org. nr. 556895-3524) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Silver Life AB, Mäster Samuelsgatan 45, 111 44 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.